• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بجنورد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   (تغییر کاربری  اراضی جهت تأمین معوض توسعه فرودگاه بجنورد)   مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بجنورد (تغییر کاربری اراضی جهت تأمین معوض توسعه فرودگاه بجنورد) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به است…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گلپایگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گلپایگان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/1/1391، مغایرت اساسی طرح تفصیلی ب…
 • آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدیدنظر، موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۸۳۹۵/ت۴۶۲۲۵ک                                                             ۲۷/۳/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ مرکز ملی رقابت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تص…
 • حذف ردیفهای (۱۰) و (۱۱) فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۸۰۷۲/ت۴۸۱۳۰هـ                                                             ۲۷/۳/۱۳۹۱ حذف ردیفهای (۱۰) و (۱۱) فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ردیفهای (۱۰) و (۱۱) فهرست پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۱۶۶۸۹/ت۴۵۰۵۹هـ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ حذف می‌شوند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۴۳۶۸                                                                              ۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور اصلاحیه پیرو نامه شماره ۱۳۱۵۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ در خصوص «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» به استحضار می‌رساند که در روزنامه رسمی ۱۹۵۹۵ مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱، تاریخ نامه فوق به اشتباه ۲/۳/۱۳۹۱ چاپ شده است. مراتب جهت اصلاح ایفاد می‌گردد. معاون اداره کل اسناد و تنقیح قوانین ـ احمدرضا نائینی…
 • اصلاحیه در خصوص قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۴۳۷۰                                                                              ۲۸/۳/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور اصلاحیه در خصوص قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها پیرو نامه شماره ۱۳۱۶۸ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ در خصوص «قانون اصلاحیه ضمیمه سوم و پیوست (۱) ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمائم (۳)، (۴) و (۶) کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گلپایگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۱۵۳۷۶                                                                  ۲۰/۳/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گلپایگان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بجنورد (تغییر کاربری اراضی جهت تأمین معوض توسعه فرودگاه بجنورد)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۱۵۵۳۶                                                                  ۲۰/۳/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بجنورد (تغییر کاربری اراضی جهت تأمین معوض توسعه فرودگاه بجنورد) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ …
 • آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره ۵۹۲۳۲/ت ۴۶۴۶۹هـ                                                            ۲۸/۳/۱۳۹۱ وزارت جهاد کشاورزی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۱۴۴۸/۰۲۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۸۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور ـ مصوب ۱۳۸۸ـ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون نظام جامع دامپروری کشور ماده۱ـ اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌نامه دارای تعاریف زیر می‌باشند: الف ـ قانون: قانون نظام جامع …
 • تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۸۴۰۴/ت۴۸۰۹۳هـ                                                             ۲۷/۳/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود: ۱ـ ضریب حقوق سال ۱۳۹۱ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان یازده هزار و چهارصد و ش…