• آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شرکت فوق در تاریخ 21/7/82 تحت شماره 210290 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1- موضوع شرکت: کلیه خدمات کامپیوتری سیستم PCM8کاناله از قبیل طراحی مشاوره برنامه نویسی نرم افزار و سخت افزار - تایپ و کپی و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. 2- مرکز اصلی شرکت: تهران - شهرری - خ 24 متری کوچه تاجیک - پ 1/19. 3- سرمایه شرکت: مبلغ 30000000 ریال 4- مدیران شرکت: احمد ذاکری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - محمدرضا جمشیدی بسمت رئیس هیئت مدیره و…
 • آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شرکت فوق در تاریخ 21/7/82 تحت شماره 210290 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1- موضوع شرکت: کلیه خدمات کامپیوتری سیستم PCM 8کاناله از قبیل طراحی مشاوره برنامه نویسی نرم افزار و سخت افزار - تایپ و کپی و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. پ39567 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری…
 • آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شرکت فوق در تاریخ 21/7/82 تحت شماره 210290 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1- موضوع شرکت: کلیه خدمات کامپیوتری سیستم PCM. 8کاناله از قبیل طراحی مشاوره برنامه نویسی نرم افزار و سخت افزار - تایپ و کپی و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. پ39567 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری…
 • آگهی تاسیس شرکت طرح اندیشان جهان با مسئولیت محدود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شرکت فوق در تاریخ 21/7/82 تحت شماره 210290 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1- موضوع شرکت: کلیه خدمات کامپیوتری سیستم PCM - 8کاناله از قبیل طراحی مشاوره برنامه نویسی نرم افزار و سخت افزار - تایپ و کپی و خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. 2- مرکز اصلی شرکت: تهران - شهرری - خ 24 متری کوچه تاجیک - پ 1/19. 3- سرمایه شرکت: مبلغ 30000000 ریال 4- مدیران شرکت: احمد ذاکری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - محمدرضا جمشیدی بسمت رئیس هیئت مدی…