• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بن در جلسه مورخ 1/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سردشت در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور، مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ اراضی اضافه‌شده با کاربری مسکونی در بخش شمالشهر به مسکن مهر اختصاص یابد.       2ـ عناوین جدول کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد تیپ12 اصلاح شود.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توقف مصوبه موضوع الحاق ۴۵ هکتار به محدوده شهر عجب‌شیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای ‌عالی ‌شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن مقتضی است دستور فرمائید ابلاغ مصوبه مورخ 7/8/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (درخصوص الحاق 45 هکتار به محدوده شهر عجب‌شیر) با عنایت به عدم تحقق تراکم پیشنهادی طرح جامع مصوب، متوقف گردد. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فراشبند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فراشبند در جلسه مورخ 25/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…