• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح توسعه حرم حضرت احمدبن موسی (ع) (شاهچراغ)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم فارسموضوع: اعلام نظر شورای عالی        شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ31/1/1388 موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر شیراز موضوع توسعه حرم حضرت احمدبن‌موسی(ع) (شاهچراغ) را بررسی و مقرر نمود:       وزارت مسکن و شهرسازی موظف است طرح توسعه حرم شاهچراغ را در محدوده‌ای حدود 40 هکتار (مطابق با نقشه پیوست) با رویکرد احیاء هویت فرهنگی ـ مذهبی مرکز تاریخی شهر شیراز و کاربری مذهبی، فرهنگی، زیارتی و سیاحتی در جنوب اراضی مذکور ظرف مدت 4 ماه با استفاده از اعتبارات استان…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فاروج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فاروج در جلسه مورخ 13/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آشخانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آشخانه در جلسه مورخ 13/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان شمالی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بروات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان       در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بروات در جلسه مورخ 18/2/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…