• مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح فعالیت‌های مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور خارجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی      شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 9/12/1389 بنا به پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، بند (2) مصوبه شماره 58010/1901 مورخ 4/4/1384 در خصوص فعالیت‌های مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها را به شرح زیر اصلاح نمود:      « کل…
  • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۱ هکتار از اراضی واقع در حریم شهر هرسین

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
     به محدوده آن جهت تامین اراضی موردنیاز مسکن مهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه     در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب موضوع الحاق 5/1 هکتار از اراضی واقع در حریم شهر هرسین به محدوده آن جهت تامین اراضی موردنیاز مسکن مهر در جلسه مورخ 31/1/1390 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.      • با توجه به تعدد مسیرهای سواره منشعب‌شده از بلوار 20 متری، دسترسی سوار…