• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۶/۵ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر قره آغاج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 6/5 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر قره آغاج در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۹ هکتاربه صورت توسعه منفصل به محدوده شهر باسمنج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بـند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شـورای عالی شهرسـازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 9 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر باسمنج در جلـسه مورخ 13/3/1388 شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمیـن اراضی مسـکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبـه مذکور، خواهشـمند اسـت نـسبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طـرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۲ هکتار به محدوده شهر تسوج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 5/2 هکتار به محدوده شهر تسوج در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۱۰ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر گوگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 10 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر گوگان در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۸ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر شندآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 8 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر شندآباد در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۲ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر کشکسرای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 5/2 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر کشکسرای در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جدید سهند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و آذربایجان شرقی           شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/2/1388 مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جدید سهند موضوع افزایش محدوده شهر جدید سهند به منظور تأمین اراضی مورد نیاز مسکن مهر را مورد بررسی قرار داده و با توجه به صورت‌جلسات کارگروه مسکن و شهرسازی مورخ 24/1/1388، کمیسیون ماده 5 مورخ 2/2/1388 و شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 3/2/1388، با افزایش 545 هکتار اراضی به محدوده شهر جدید سهند مطابق نقشه پیوست موافقت نمود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۵/۲ هکتار به محدوده شهر ترک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 5/2 هکتار به محدوده شهر ترک در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۲ هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر تیکمه‌داش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 2 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر تیکمه داش در جلسه مورخ 13/3/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپو…