• رأی شماره ۶۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده محرومیت از مطب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 28/8/1385        شماره دادنامه: 609        کلاسه پرونده: 85/601        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان دامپزشکی کشور.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1787 موضوع شکایت آقای بهمن مرحمتی به طرفیت، سازمان دامپزشکی کشور به خواسته، مطالبه حق محرومیت از مطب متعلقه به تفاوت حقوق و فوق‎العاده شغل موضوع مواد 6 و 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکن…
 • رأی شماره ۶۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق سنوات گذشته مستمری‌بگیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 12/9/1385        شماره دادنامه: 643        کلاسه پرونده: 83/138        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم بدوی و شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/2247 موضوع شکایت خانم شراره غروی به طرفیت، سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته، پرداخت حق بازنشستگی از تاریخ19/12/1362 تاکنون به شرح دادنامه شماره472 مورخ 31/2/1381 چنی…
 • رأی شماره ۶۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام پیمانکار به پرداخت حق بیمه کارگران خود به سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 12/9/1385        شماره دادنامه: 651        کلاسه پرونده: 82/779        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/2114 موضوع شکایت آقای حسین میرکو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان به خواسته اعتراض به رأی هیأت همعرض به شرح دادنامه ش…