• ماده واحده « لزوم انطباق آیین‌نامه‌های دانشجوئی و فرهنگی مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    اسلامی با سیاست‌های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین مرجع تأیید آن» (مصوب جلسه 640 مورخ 29/11/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه640 مورخ 29/11/1387،  براساس مصوبه جلسه171 مورخ 26/6/1387 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده « لزوم انطباق آیین‌نامه‌های دانشجوئی و فرهنگی مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست‌های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی و…
  • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رزن

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم همدان و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان        در اجرای بند8 مصـوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر رزن در جلسه مورخ 15/12/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور و با در نظر گرفتن افق طرح به مدت 15 سال، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…