• رأی شماره ۳۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب‎نامه شماره۱۱۴۱۱/ت۵۰۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  شماره دادنامه: 355          تاریخ: 10/7/1384         کلاسه پرونده: 82/738         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور.         موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‎نامه شماره11411/ت503هـ مورخ 5/1/1374 هیأت وزیران.         مقدمه: معاون امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 25143/4/1 مورخ 9/9/1382 تصویر گزارش گروه بازرسی امور مدیریت و برنامه‎ریزی سازمان بازرسی کل کشور را در خصوص مصوبه شماره11411/ت/305…
 • رأی شماره ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش مناطق محروم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  شماره دادنامه: 359           تاریخ: 10/7/1384          کلاسه پرونده: 84/545         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای احمد قاسم‎زاده‎گنجی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 بدوی و 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/883 موضوع شکایت آقای احمدقاسم‎زاده‎ به طرفیت آموزش و پرورش مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم از سال 1378 لغایت 1380 به شرح دادنامه شماره 847 مورخ 7/4/1…
 • رأی شماره ۲۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازگشت به کار کسانی که بعنوان مربی با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  شماره دادنامه: 236          تاریخ: 30/5/1384          کلاسه پرونده: 82/654         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: اداره کار و امور اجتماعی کرمان.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 5 و 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/619 موضوع شکایت خانم بتول حمیدی به طرفیت اداره کار و اموراجتماعی بم و کرمان به خواسته، تجدیدنظر از آراء صادره هیأتهای بدوی و حل اختلاف اداره کار و امور اجتم…
 • رأی شماره۱۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ اداره حقوقی وزارت نیرو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  شماره دادنامه: 180         تاریخ: 26/4/1384            کلاسه پرونده: 84/195         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: شرکت سهامی ذوب‎آهن اصفهان.         موضوع شکـایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 410/48739 مورخ 26/8/1383 اداره حقوقی وزارت نیرو.         مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت برق منطقه‎ای اصفهان طی ماههای مرداد لغایت اسفند ماه 1380 در صورت‎حسابهای برق این شرکت به استناد بند (الف) ماده 5 تعرفه‎های برق و شرایط عمومی آن که به موجب دادنام…
 • رأی شماره ۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش مناطق محروم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  شماره دادنامه: 359           تاریخ: 10/7/1384          کلاسه پرونده: 84/545         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای احمد قاسم‎زاده‎گنجی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 بدوی و 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ1ـ شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/883 موضوع شکایت آقای احمدقاسم‎زاده‎ به طرفیت آموزش و پرورش مازندران به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم از سال 1378 لغایت 1380 به شرح دادنامه شماره 847 مورخ 7/4/1…
 • رأی شماره ۳۶۳ الی ۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تصویب‎نامه شماره۳۶۹۰/ت۲۸۳۲هـ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ و بند ۳ تصویب‎نامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  رأی شماره 363 الی 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت اخیر تصویب‎نامه شماره3690/ت2832هـ مورخ 30/1/1382 و بند 3 تصویب‎نامه شماره 1375/ت20724هـ مورخ 10/4/1383 هیأت وزیران و بندهای 2ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 37 مستمریها و بندهای 5 ـ1 و 1ـ1 بخشنامه شماره 42 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی شماره دادنامه: 363 الی376          تاریخ: 17/7/1384                کلاسه پرونده: 83/657، 576، 420، 419، 84/530، 417، 412، 408، 329، 328، 315، 284، 236، 235، 27         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان …
 • مصـوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آشتیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          استاندار محترم استان مرکزی         موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرآشتیان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/7/1384، طرح جامع شهر آشتیان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسک…