• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر تهران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    شهردار محترم تهراناستاندار محترم تهرانریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران         پیرو نامه شماره 2006/310/300 مورخ 26/1/1387؛ موضوع اعلام مصوبه طرح جامع شهر تهران در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 5/9/1386 و در اجرای ماده 42 آیین‌نامه مصوب مورخ 12/10/1387 هیأت محترم وزیران و به استناد بند 3ـ 11 مصوبه طرح جامع به پیوست یک سری اسناد و مدارک طرح مذکور به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:        ـ متن مصوبه شورایعای شهرسازی و معماری ایران.        ـ سند اصلی طرح جامع شهر تهران.        ـ یک…