• مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره طرح و بررسی ۴۷ پرونده ارجاعی درخصوص بلندمرتبه‌سازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۵۹۹۹۵                                                                     ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، درباره طرح و بررسی ۴۷ پرونده ارجاعی درخصوص بلندمرتبه‌سازی استاندار محترم تهران شهردار محترم تهران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ پیرو مکاتبه کمیسیون ماده پنج شهر تهران به شماره ۱۱۹۵۰۶۷/۱۱۴ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ مبنی بر درخواست تعیین تکلیف درباره نحوه بررسی ۴۷ پرونده ارجاعی ـ ثبت شده مطابق لیست پیوست ـ درخصوص ب…
 • اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۶۱۶/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی  وزارت نیرو هیأت‌وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳  به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت تولید نیروی برق رامین بخش اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت، ش…
 • اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۷۸۶/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو هیأت‌وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳  به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شاهرود بخش اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت،…
 • اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۷۸۳/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو هیأت‌وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳  به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت تولید نیروی برق یزد بخش اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت، شرکت …
 • اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۶۸۶/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو هیأت‌وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳  به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت تولید نیروی برق خراسان بخش اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت،…
 • اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۷۷۵/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو هیأت‌وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳  به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت تولید نیروی برق اصفهان بخش اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت،…
 • اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۷۶۳/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو هیأت‌وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳  به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت تولید نیروی برق لوشان بخش اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت، ش…
 • اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۷۱۳/ت۵۰۳۹۳هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو هیأت‌وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و ۲۷/۷/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰/۲۰/۵۲۳۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) مـاده (۱۸) قانون اجرای سیـاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس را به شرح زیر تصویب کرد:   اساسنامه شرکت تولید نیروی برق فارس بخش اول ـ کلیات ماده۱ـ نام شرکت، شرکت…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزاء، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف در پروژه‌های مخابراتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۱۷۹۴/ت۵۱۵۵۰هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص تعیین حقوق ورودی (مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی) اجزاء، قطعات و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مورد مصرف  در پروژه‌های مخابراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت جهادکشاورزی هیأت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۴) قانون مقررات صادرات …
 • تصویب‌نامه درخصوص سقف ارقام در اختیار دستگاههای ذی‌ربط از منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۱۴۲۱۶۷/ت۵۱۱۷۹هـ                                                         ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص سقف ارقام در اختیار دستگاههای ذی‌ربط از منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۵/۱…