• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر صوفیان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق اراضی مورد نیاز مسکن مهر به محدوده شهر صوفیان در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور به میزان 8 هکتار و به صورت متصل به محدوده شهر، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…