• رأی شماره۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع برقراری مقرری بیمه بیکاری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۰/۸۹۳                                                                           ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۹۴۶      کلاسه پرونده: ۹۰/۸۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان ۱ـ سیدحسن رضوی، ۲ـ ساعد امیرسلیمانی، ۳ـ کیهان فریدونی، ۴ـ عادل صیادی، ۵ـ جاوید رستمی، ۶ـ رحمان دیاله موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: متعاقب اخراج کارکنان شرکت الکل سازی یاسان، بیمه بیکاری به مدت ۱۸ ماه مقرر می‌شود لی…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۲۶۰/۴۸۶۱۹                                                                     ۲۴/۱/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ وزارت آموزش و پرورش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۶۳۴/ت۴۸۶۱۹هـ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱، عبارت «از هر لحاظ از جمله از نظر» به صورت «از لحاظ» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۸۸۸/ت۴۶۰۳۸هـ                                                                ۲۴/۱/۱۳۹۲ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک  مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۹۹/ت۴۶۰۳۸ک مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ عبارت «و توسط نهاد غیردولتی اداره کننده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت» بعد از وا…
 • تصویب‌نامه در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان خراسان جنوبی تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره ۹۸۲۱/ت۴۸۹۳۷هـ                                                                ۲۴/۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان خراسان جنوبی تا پایان عملکرد سال ۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئـت وزیـران در جلـسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ بنا به پیـشنهاد شـماره ۲۲۸۳۹۸/۲۳۰۲۶/۲۰۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۷۱ـ تصویب نمود: بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان خراسان جنوبی …
 • تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی با مسؤولیت معاون اول رییس جمهور به منظور هماهنگی و پیگیری در تأمین آب فلات مرکزی ایران و صنایع شرق کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۸۹۸/ت۴۸۵۰۰هـ                                                               ۲۴/۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی با مسؤولیت معاون اول رییس جمهور  به منظور هماهنگی و پیگیری  در تأمین آب فلات مرکزی ایران و صنایع شرق کشور وزارت کشورـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ به منظور هما…
 • تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده(۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۸۴۲/ت۴۹۰۰۲هـ                                                               ۲۴/۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۸۱۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۵۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸…
 • تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستاهای گوهجین، شالوار و گاودره از شهرستان ابهر در استان زنجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۸۲۵/ت۴۷۱۹۰ک                                                               ۲۴/۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستاهای گوهجین، شالوار و گاودره  از شهرستان ابهر در استان زنجان وزارت کشور وزیران عضـو کمیـسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۷۹۳۶۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ و شماره ۱۳۲۱۴۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۵/۹/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند(۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ …
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۹۷۹۸/ت۴۸۹۹۸هـ                                                               ۲۴/۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۷۱۵۱/۶۰ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: مـیـزان جـرایـ…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  نظریه‌های‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۶۷۹                                                                                                                              ۱       شماره۱۵۶۸هـ/ب                                                                      …