• رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 606 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مبنی بر اخذ مبلغ 1000 ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی        تاریخ دادنامه: 29/8/1391        شماره دادنامه: 606       کلاسه پرونده: 91/466       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: شرکت اربطان بیست پویا       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبات جلسه مورخ 30/11/1387 شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای       گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ا…
 • رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 665 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       تاریخ دادنامه: 27/9/1391      شماره دادنامه: 665        کلاسه پرونده: 89/713      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور      موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509 ـ 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       گردش ک…
 • رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره773 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره 96692/ت42496هـ ـ 15/5/1391 هیأت وزیران2ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره 105134ـ 14/6/1391 آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی        تاریخ دادنامه: 25/10/1391    شماره دادنامه: 773     کلاسه پرونده: 91/1096       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری       موضوع شکایت و خواسته: 1 ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق …
 • رأی شماره ۶۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای مبنی بر اخذ مبلغ ۱۰۰۰ ریال برای هر قطعه هولوگرام بازیهای خارجی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۴۶۶                                                                         ۲۰/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۹/۸/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۶۰۶       کلاسه پرونده: ۹۱/۴۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت اربطان بیست پویا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبات جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ شورای سیاستگذاری بازیهای رایانه‌ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرد…
 • رأی شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۹/۷۱۳                                                                      ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۷/۹/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۶۶۵        کلاسه پرونده: ۸۹/۷۱۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۵۰۹ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۹۶۱۱۸ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۶ اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین…
 • رأی شماره۷۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ۱ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۱/۱۰۹۶                                                                     ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۵/۱۰/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۷۷۳     کلاسه پرونده : ۹۱/۱۰۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : ۱ ـ ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیأت وزیران ۲ـ ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴ـ۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گردش کا…