• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌- جلسه ۴۰۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چـهارصد و سوم(403) ‌ 10  اسفـندمـاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ 8 محرم‌الحرام‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌       دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ دهم‌ اسفندماه‌ 1382             فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ تصویب‌ لایحه‌ بودجه‌ سال‌ 1383  کل‌ کشور.4 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.5 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکی…
  • مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌- جلسه ۴۰۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چـهارصد و سوم(403) ‌ 10  اسفـندمـاه‌ 1382 هجری‌شمسی‌ 8 محرم‌الحرام‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌       دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز یکشنبه‌ دهم‌ اسفندماه‌ 1382             فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ تصویب‌ لایحه‌ بودجه‌ سال‌ 1383  کل‌ کشور.4 ـ اسامی‌ غائبین‌ و تأخیرکنندگان‌.5 ـ اعلام‌ ختم‌ جلسه‌ و تاریخ‌ تشکی…