• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۷۲۷                                                                       ۱۷/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جاورسیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۳۳۲                                                                       ۱۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جاورسیان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی ش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۴۳۶۴                                                                        ۱۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لاهیجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۳۲۳۲                                                                         ۹/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لاهیجان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون ت أ سیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایـران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی …
 • رأی شماره ۵۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۱/۵۰۷                                                                        ۱۳/۹/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۳/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۳۲      کلاسه پرونده: ۹۱/۵۰۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۹۴۳/۴۲/۱۲/پ ـ۲۲/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: به‌اس…
 • اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۳۳۴۴/ت۴۹۳۶۰هـ                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۱۰۴۶۲۰/ت۴۹۳۶۰ک مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲ موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورس ی کلت‌ها، عبارت«و دستو…
 • تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۳۳۴۸/ت۴۹۵۰۶هـ                                                            ۲۵/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص الحاق معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب  اعضای کمیسیونهای اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیأت دولت هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۶۲۸۳ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست، موضوع بن…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۳۳۴۶/ت۴۹۶۰۶ک                                                           ۲۵/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای احمد حبیبی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سا…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد ماکو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۵۳۳۴۷/ت۴۹۷۱۰ک                                                           ۲۵/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد ماکو دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب نمودند: ۱ـ آقای حسین فروزان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت‌مدیره سازمان …