• نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۷۳۱/۹۳/۷                                                                         ۲۶/۷/۱۳۹۳ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به شهریور ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌گردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ۲۲۵ شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال ۲ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پر…
 • اصلاح و تکمیل ماده ۲ آئین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۱۴/۹۳/دش                                                                     ۶/۹/۱۳۹۳ اصلاح و تکمیل ماده ۲ آئین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مصوبه «اصلاح و تکمیل ماده۲ آئین‌نامه شورای احیای مجموعه فرهنگی ـ تاریخی توس» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان میراث…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۹۵/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی البرز» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر ح…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۹۶/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه» که در جلسه۷۵۳ مورخ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۹۷/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۹۸/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت (مصوب جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت» که در جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ م…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۰۹۹/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه (مصوب جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه» که در جلسه ۷۵۳ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلا…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۱۰۰/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان (مصوب جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان» که در جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲/۶/۱۳۹۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۲۱۰۱/۹۳/دش                                                                   ۱۰/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان (مصوب جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان» که در جلسه ۷۵۲ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۷/۴/۱۳۹۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شو…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۸/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شاهرود (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شاهرود» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دکتر محمدمهدی فاتح به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئ…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۹۹۹/۹۳/دش                                                                     ۸/۹/۱۳۹۳ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آقای دک…
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۱۱۰۳۱۰/ت۵۱۳۶۸هـ                                                            ۲۰/۹/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد: دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی به شماره طبقه‌بندی (۱۰۱۰۸۰۰۹) از مج…
 • رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۵/۹/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی   الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور …
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی ک…