• رأی شماره۵۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  ناشی از اجرای قانون کار تاریخ: 25/11/1389     شماره دادنامه: 533      کلاسه پرونده: 89/192       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای سیدحسن حسینی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24/7/1388 وزارت کار و امور اجتماعی.       گردشکار: به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 30/4/1388 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 24/8/1388 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده…
 • رأی شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تشخیص شغل حسابدار در زمره مشاغل کارگری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   تاریخ: 9/12/1389     شماره دادنامه: 594      کلاسه پرونده: 88/1008       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای اسعد کریمی‌طالش.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض        گردشکار: شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 19/81/429 موضـوع شکایت آقـای اسعـد کریـمی‎طالش به طرفیـت اداره صنایع دسـتی استان هرمزگان به خواسته اعتراض به بازخریدی و بازگشت به کار و پرداخت کلیه وجوه، به موجب دادنامه شماره 1694 مورخ 2/10/1381 و با لحاظ رأی وحدت رویه هیـأت عمومی دیوان…
 • رأی شماره۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 9/12/1389       شماره دادنامه: 601       کلاسه پرونده: 88/951        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.       گردشکار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره87958/88/302 مورخ 10/11/1388 اشعار داشته:رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره33553 مورخ12/4/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه …
 • رأی شماره ۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع هیأت وزیران به موجب بند هـ ماده۳ قانون تجمیع عوارض فهرست کالاهای نهایی مشمول حکم قانون

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  را تعیین می‌نماید تاریخ: 25/11/1389    شماره دادنامه: 529       کلاسه پرونده: 89/794        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: شرکت تولیدی لاستیک کاران.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهارم دیوان عدالت اداری.       گردشکار: شرکت تولیدی لاستیک‌کاران دادخواستی به طرفیت اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات شهرستان تهران و به خواسته ابطال آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‎های مستقیم به شماره‎های 216/1707 و 216/1708 مورخ 23/1/1385 به د…
 • رأی شماره ۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم انتقال همسر جانباز به تبع جانباز به لحاظ داشتن تعهد خاص منطقه‌ای قانونی نمی‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 25/11/1389     شماره دادنامه: 530      کلاسه پرونده: 89/226       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای علی یزدانی.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط « عدم تعهد خاص منطقه‎ای» از ماده 2 بخش دوم شیوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگیان به شماره 48/710 مورخ 1/12/1388.       گردشکار: آقای علی یزدانی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال شرط (عدم تعهد خاص منطقه‎ای) از ماده 2 بخش دوم شیوه‎نامه نقل و انتقال فرهنگیان در سال تحصـیلی 1390 ـ 1389 را خواستار و در توضیـح خواسته اشعار داشـته ک…
 • رأی ۵۳۱ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع لزوم احتساب ایام خدمت به لحاظ وجود رابطه کارگری و کارفرمایی صرفنظر از تاریخ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  انعقاد قرارداد (شهرداری با سازمان تأمین اجتماعی) تاریخ: 25/11/1389      شماره دادنامه: 531    کلاسه پرونده: 89/795       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حسن ودود.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری.       گردشکار: شعب شانزدهم و هفدهم دیوان عدالت اداری در موضوع احتساب ایام خدمت شکات به عنوان سنوات خدمتی آراء متفاوتی صادر کرده‎اند بدین نحو که در خصوص شکایت آقای حسن ودود به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته م…
 • رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیسیون موضوع ماده۱۲ قانون زمین شهری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 27/10/1389      شماره دادنامه: 473      کلاسه پرونده: 89/714       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای مجید زیرک شارکش.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض        گردشکار: آقای مجید زیرک شارکش به موجب درخواست تقدیمی اشعار داشته شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب و دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به  دعاوی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی به خواسته نقض تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، آراء معارضی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعبه هف…
 • رأی شماره ۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 9/12/1389      شماره دادنامه: 597       کلاسه پرونده: 89/815       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض       گردشکار: دو نفر از کارگران جانباز شرکت کاشی اصفهان که در سال 1383 بازنشسته شده بودند در هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نجف‌آباد علیه کارفرمای خود شکایتی طرح می‎کنند که مطابق مقررات به لحاظ اینکه از جمله جانبازان انقلاب اسلامی می‎باشند استحقاق برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیل…
 • رأی شماره ۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی به کارگران مشمول قانون کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تاریخ: 9/12/1389      شماره دادنامه: 597       کلاسه پرونده: 89/815       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: اداره کار و امور اجتماعی شهرستان نجف آباد.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض       گردشکار: دو نفر از کارگران جانباز شرکت کاشی اصفهان که در سال 1383 بازنشسته شده بودند در هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نجف‌آباد علیه کارفرمای خود شکایتی طرح می‎کنند که مطابق مقررات به لحاظ اینکه از جمله جانبازان انقلاب اسلامی می‎باشند استحقاق برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیل…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مصیری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر مصیری در جلسه مورخ 10/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ جدول کاربری‌های پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 تنظیم شود.       2ـ نقشه کاربری پیشنهادی با جدول سطوح و سرانه پیشنهادی منطبق شود.       3ـ رفع مغایرتهای ارائه‌شده در اطلاعات مصوب شورای برنامه‌ریزی …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سجزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سجزی در جلسه مورخ 27/3/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ شهرک صنعتی از حریم شهر خارج گردد و حریم پیشنهادی تا حدامکان کاهش یابد.       2ـ عناوین کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد همسان 12 اصلاح گردد.       3ـ مسکونی مازاد به کاربری مسکونی تبدیل شود و خدمات م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر یزد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان یزد       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هجدهمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 25/11/1389 مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر یزد (الحاق 160 هکتار از اراضی موسوم به اسکان در امتداد جاده فرودگاه به محدوده شهر) را مورد بررسی و با شروط زیر مورد تصویب قرار داد:       1ـ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد اخذ و ارایه شود.       2ـ طرح بهسازی و سامان‌دهی منطقه اسکان با رعایت حریم فرودگاه، تخصیص قطعات خالی به خدمات عمومی موردنیاز طرح و با شرط ساخت و ساز واحدهای مسکونی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بنارویه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بنارویه در جلسه مورخ 20/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:       ـ نقشه پهنه‌بندی حریم و ضوابط مرتبط تهیه شود و تجهیزات شهری در نقشه حریم شهر مکان‌یابی گردد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر هرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصـلاحیه آن و با توجه به تـصویب طرح جامع شـهر هرند در جلسه مورخ 17/7/1389 شورای بـرنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشـروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ اراضی زراعی در جنوب شهر تثبیت شود.       2ـ حریم پیشنهادی مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تا 5 برابر کاهش یابد.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال…