• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بندرترکمن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بندرترکمن در جلسه مورخ 27/6/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گلدشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر گلدشت در جلسه مورخ 17/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ مساحت حریم حداکثر تا 5 برابر مساحت محدوده کاهش یابد.       2ـ عناوین کاربری‌ها در نقشه کاربری اراضی مطابق قرارداد همسان 12 اصلاح گردد.       3ـ در نقشه کاربری اراضی، کاربری ذخیره خدمات حذف گردیده…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر درگز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر درگز در جلسه مورخ 28/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ با حفظ سقف جمعیتی و سطوح پیشنهادی، افق طرح به سال 1400 افزایش یابد.       2ـ خروج اراضی زراعی واقع در شمال شرقی و شرق شهر از محدوده طرح جامع و تدقیق خط محدوده بر معابر موجود و پیشنهادی.     …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر حنا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر حنا در جلسه مورخ 26/4/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد:کاهش حریم شهر مطابق مصوبه شورای عالی تا حداکثر 5 برابر محدوده شهر.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر امیدیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر امیدیه در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ در نقشه حریم، پهنه‌ی کشاورزی و زراعتی واقع در جنب حریم فرودگاه به حریم فرودگاه ملحق شود.       2ـ اراضی مسکن مهر و خدمات موردنیاز آن در نقشه کاربری پیشنهادی مشخص گردد.       خواهشمند است نسبت ب…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زرین‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر زرین‌آباد در جلسه مورخ 29/7/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ نقشه شبکه معابر پیشنهادی به عنوان یکی از اسناد اصلی طرح جامع ارائه گردد.       2ـ حریم حفاظتی سبز در قسمت جنوب شرقی شهر از محدوده شهر خارج شود.       خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصو…