• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فلاورجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فلاورجان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/1/1391 طرح جامع شهر فلاورجان را که در اجرای بند (2) از…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ابوزیدآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ابوزیدآباد استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان        در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 28/1/1391، طرح جامع شهر ابوزیدآباد را که در اجرای بند (…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر مشکین‌دشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر مشکین‌دشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز      در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/1/1391، طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جم استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر         در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/2/1391 طرح جامع شهر جم را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قا…