• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۰ - ۱۸۲)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    180«کسی که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده طفل محسوب و مبرّی از مسؤولیت است ولی افراد بالغ زیر 18 سال طفل محسوب نشده و در صورت ارتکاب جرم، پرونده آنها در دادسرا مطرح و سپس برحسب جرم ارتکابی یا در دادگاه اطفال و یا در  دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود»        سؤال ـ منظور از طفل در ماده 49 قانون مجازات اسلامی چیست؟ و جرائم ارتکابی افرادی که به سن بلوغ شرعی نرسیده و یا پس از بلوغ هنوز به 18 سال تمام نرسیده‌اند در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نظریه شماره2940/7 ـ 21/4/1382 نظریه اداره کل حقوقی و …
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فرخشهر

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاریموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر فرخشهر         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 8/3/1385، طرح جامع شهر فرخشهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنامه وزار…