• رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 6/5/1387        شماره دادنامه: 311       کلاسه پرونده: 87/256       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای لطیف پرتوی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/927 موضوع شکایت آقای عطاء اله مرادی تمامی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته بازنشستگی پیش‌از موعد بابت مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شرح دادنامه1733 مورخ 17/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، ن…
 • رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 6/5/1387        شماره دادنامه: 311       کلاسه پرونده: 87/256       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای لطیف پرتوی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 18 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/927 موضوع شکایت آقای عطاء اله مرادی تمامی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی شعبه 2 رشت به خواسته بازنشستگی پیش‌از موعد بابت مشاغل سخت و زیان‌آور به‌شرح دادنامه1733 مورخ 17/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، ن…
 • رأی شماره ۳۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 6/5/1387        شماره دادنامه: 304         کلاسه پرونده: 84/980       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حسین فیاضی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 23 بدوی دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1319 موضوع شکایت مجید گرامی به طرفیت اداره کل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته ابطال تصمیم و الزام به پرداخت سه ماه پاداش کسر شده به شرح دادنامه 1053 مورخ 3/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، ماده 2 قانو…
 • رأی شماره ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ مدیریت منابع آب ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 6/5/1387         شماره دادنامه: 305، 306، 307                        کلاسه پرونده: 85/748 و86/139، 541       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای براتعلی میرزایی و آقای نقدعلی فیضی اسفرودینی و آقای اصغر قنبری.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10/32055 مورخ 29/5/1385 مدیریت منابع آب ایران.       مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، بند یک ماده 24 آیین‎نامه اجرایی فصل دوم توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 و همچنین بخشنامه 10…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر اسفدن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر اسفدن       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اسفدن در جلسه مورخ 28/2/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بشرویه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر بشرویه       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بشرویه در جلسه مورخ 18/9/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند اسـت نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سربیشه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر سربیشه       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سربیشه در جلسه مورخ 18/9/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر زهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر زهان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر زهان در جلسه مورخ 2/12/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آرین‌شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر آرین‌شهر       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آرین‌شهر در جلسه مورخ 28/2/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آیسک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهرآیسک         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آیسک در جلسه مورخ2/12/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سه قلعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر سه قلعه       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سه قلعه در جلسه مورخ 2/12/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سه قلعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبیموضوع: تنفیذ مصوبه شورای‌ برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر سه قلعه       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سه قلعه در جلسه مورخ 2/12/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…