• تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بلورد مرکز بخش بلورد شهرستان سیرجان در استان کرمان به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۵۲۳۰۳/ت۴۸۵۹۱ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بلورد مرکز بخش بلورد شهرستان سیرجان در استان کرمان به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به‌پیشنهاد شماره ۹۷۸۴۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: روستای بلورد مرکز بخش بلورد شهرستان …
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۵۲۳۲۴/ت۴۸۷۵۱ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان مازندران وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به‌پیشنهاد شماره ۱۲۸۴۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ روستای موسوم به کشیری محله در تابعیت دهستان خوش‌رود بخش بندپی غربی شهر…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین خط مرزی بین شهرستان‌های ابرکوه و تفت در استان یزد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۵۲۳۵۲/ت۴۸۵۷۹ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین خط مرزی بین شهرستان‌های ابرکوه و تفت  در استان یزد وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به‌پیشنهاد شماره ۹۲۴۷۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: خط مرزی بین شهرستان‌های ابرکوه و تفت در استان یزد …
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری استان ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۳۱۵/ت۴۷۲۸۰ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری استان ایلام وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۸۹۴۲۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ و شماره ۱۳۵۲۹۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ دهستان کشوری به مرکزیت روستای ارد…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان لامرد استان فارس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
    شماره۲۵۲۳۱۹/ت۴۷۴۰۸ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری شهرستان لامرد استان فارس وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۴۴۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ دهستان شیخ عامر به مرکزیت روستای شیخ عامر مشتمل بر روستاها، …
 • اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۳۹۳/۹۱/د‌ش                                                                   ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی در اجرای تبصره دو مصوبه جلسه ۷۰۸ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پیوست اساسنامه «صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآنی» که متن و ابلاغ آن در جلسه پنجم مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ و جلسه شانزدهم مورخ ۲/۲/۱۳۹۱ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی دکتر محمدرضا مخبر دزفولی   اساسنامه «صندوق م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تشکیل یک گروه به مسئولیت استانداری البرز برای تخلفات انجام شده در منطقه طالقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۳۰۰/۷۷۵۸۳                                                                     ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص  تشکیل یک گروه به مسئولیت استانداری البرز برای تخلفات انجام شده  در منطقه طالقان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری خود، با توجه به تغییر در تقسیمات سیاسی و تشکیل استان البرز، بند یک مصوبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ خود را به شرح زیر اصلاح می‌نماید: یک گروه به مسئولیت استانداری البرز …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرق میانه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۳۰۰/۷۷۵۶۳                                                                     ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه جنوب شرق میانه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شرق (شامل شهرستانهای سراب، بستان‌آباد و هریس)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۳۰۰/۷۷۵۴۷                                                                     ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه شرق (شامل شهرستانهای سراب، بستان‌آباد و هریس) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح جامع شهر مرودشت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۳۰۰/۷۶۳۴۱                                                                       ۷/۱۲/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح جامع شهر مرودشت استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس پیرو نامه شماره ۹۱/۳۰۰/۵۳۷۰۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ در زمینه اعلام نتیجه بررسی طرح جامع شهر مرودشت در جلسه مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به استحضار می‌رساند با توجه به مفاد مصوبه فوق، کمیته منتخب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ موضوع تجدید نظر طرح جا…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۶۱/ت۴۲۱۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۵۹۵/ت۴۸۷۳۰هـ                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۶۱/ت۴۲۱۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیئـت وزیران در جـلسه مـورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشـنهاد شمـاره ۱/۲۷/۱۰۱/۲۴۲۰۶ مـورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ وزارت دفـاع و پشتیبانی نیـروهای مسلح و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۶۱/ت۴۲۱۹۶هـ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ عبارت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و» بعد از عبارت «وزیر ا…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۵۳۹/ت۴۶۷۶۹هـ                                                          ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۲۰۰/ت۴۶۷۶۹هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ وزارت نیرو ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۶۰۸۱/۹۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست به استناد اصل یکصد و سی و هش…
 • ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۰۰۷۹                                                                          ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ضوابط واگذاری طرحهای نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری هیـئت واگذاری در جلـسه مـورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیـشنهاد سازمـان خصوصی‌سازی و به استناد جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)…
 • تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای آوه از توابع دهستان قره‌چای بخش مرکزی شهرستان ساوه در استان مرکزی به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۳۴۷/ت۴۸۶۰۲ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای آوه از توابع دهستان قره‌چای بخش مرکزی شهرستان ساوه در استان مرکزی به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۷۸۵۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۷/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: روستای آوه از توابع د…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان هرمزگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۳۱۱/ت۴۸۵۸۲ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان هرمزگان وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به‌پیشنهاد شماره ۹۲۴۷۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ نام بخش کوخرد از توابع شهرستان بستک در استان هرمزگان به کوخرد هرنگ تغییر…
 • تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای خوزی از توابع بخش وراوی شهرستان مهر در استان فارس به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۳۲۹/ت۳۳۷۸۶ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای خوزی از توابع بخش وراوی  شهرستان مهر در استان فارس به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به‌پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قـانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: روستای خوزی از توابع بخش وراوی شهرستان مهر در استان فارس به شهر تبدیل…
 • تصویب‌نامه درخصوص انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۵۵۴/ت۴۶۷۳۶هـ                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص انتزاع شهرستان طبس از استان یزد  و الحاق آن به استان خراسان جنوبی وزارت کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۸۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: ۱ـ شهرستان طبس از استان یزد منتزع و به استان خراسان جنوبی الحاق می‌گردد. ۲ـ وزارت کشو…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حجت‌اله دمیاد به عنوان استاندار کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۳۸۷/ت۴۸۲۳۸هـ                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای حجت‌اله دمیاد  به عنوان استاندار کرمانشاه وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۱/۱۵۶۷۱۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ وزارت کشور تصویب نمود: آقای حجت‌اله دمیاد به عنوان استاندار کرمانشاه تعیین می‌شود. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تصویب‌نامه درخصوص تغییرنام روستای گائیدر از توابع دهستان امیرآباد بخش موچش شهرستان کامیاران در استان کردستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۵۲۳۴۱/ت۴۸۷۴۵ک                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گائیدر از توابع دهستان امیرآباد بخش موچش شهرستان کامیاران در استان کردستان وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به‌پیشـنهاد شماره ۱۲۰۸۵۴/۴۲/۴/۱ مـورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: نام روستا…
 • تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت امورخارجه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۶۳۱۴/ت۴۸۵۲۷هـ                                                          ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص بسته اجرایی وزارت امورخارجه وزارت امور خارجه ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۹ـ تصویب نمود: بسته اجرایی وزارت امور خارجه موضوع ماده (۲۱۷) قانون یادشده به شرح پیوست که تأی…