• رأی شماره‌های۵۹۵ ـ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتهایی از بند الف بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۴/۴۶۵/۴۶۶                                                                         ۶/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴               شماره دادنامه: ۷۹۵ـ ۷۹۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۶۵/۴۶۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محب روحانی و خانمها: فاطمه عرب حلوائی و مریم خسروی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی گردش کار: آقای محب روحانی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از بند الف و ب بخشنامه شماره ۱/۶۵ مستمریهای ساز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرخه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۳۷۰۴۵                                                                         ۶/۷/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرخه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمنان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معم…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر سیرکان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۳۰۰/۳۷۰۴۹                                                                         ۶/۷/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سیرکان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی…
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۲۶۸۷ /۵۱۷۵۳                                                                   ۱۵/۷/۱۳۹۴ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴/ت۵۱۷۵۳هـ مورخ ۵/۱/۱۳۹۴، واژه « (FCP) » به صورت واژه « (FCR) » تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی…
 • اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۲۶۹۵ /ت۵۲۴۰۵هـ                                                              ۱۵/۷/۱۳۹۴ اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۸۴۲/۶۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد: ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعد…
 • اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۳۹۹۶ /ت۵۲۴۵۴هـ                                                              ۱۹/۷/۱۳۹۴ اصلاح بند (۶) مندرجات ذیل یادداشت فصل (۸۵) جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت اطلاعات هیأت وزیران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۴۶۸/۶۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (۶) مندرجات ذیل یا…
 • اصلاح عنوان رأی شماره ۷۴۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۸۸/۷۰۵                                                                             ۱۸/۷/۱۳۹۴ اصلاح عنوان رأی شماره ۷۴۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله عنوان رأی شماره ۷۴۸ـ۱۷/۶/۱۳۹۴ هیأت عمومی که در صفحه اول روزنامه رسمی شماره ۲۰۵۵۷ـ۱۱/۷/۱۳۹۴ به چاپ رسیده است به شرح ذیل تصحیح و جهت درج در آن روزنامه اعلام می‌گردد. «ابطال بند ۵ ـ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ـ۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد» معاون مدیرکل ه…
 • رأی شماره‌های۷۸۵ الی۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره۹۲/۱۱۰۰/۲۹۷/۲                                                                    ۶/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴               شماره دادنامه: ۷۸۵الی۷۸۷   کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۰۰/۲۹۷/۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ـ ۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰ـ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی شکایت نامه‌های شماره ۸۳۷/۲۰۰۰۰ـ…
 • رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  شماره ۹۱/۶۸۲                                                                              ۶/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۷۸۳      کلاسه پرونده: ۹۱/۶۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: محسن و علی مهری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ـ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: شاکیان به موجب درخواستی واحد که به شماره ۸۷۲ ـ۷/۵/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه …