• رأی شماره‌های ۹۷ الی ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان درخصوص وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱ و مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور مربوط به ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۱/۱۳۶۷                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۶/۲/۱۳۹۲           شماره دادنامه: ۹۷ الی ۱۰۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۱۴۱۶، ۱۴۱۴، ۱۳۶۸، ۱۳۶۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: ۱ـ محمدعلی صانعی ۲ـ محمدرضا صانعی ۳ـ سعید علاقه بند با وکالت آقایان فخرالدین بدریان و امیر خانعلی‌زاده و خانم ۴ـ اعظم قربانی موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیروان درخصوص وضع عوارض حذف و یا کسری پارکینگ مورد عمل از سال …
 • رأی شماره ۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ذی‌نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره هـ/۹۲/۸۲                                                                          ۱۱/۳/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۳/۲/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۱۱۵            کلاسه پرونده: ۹۲/۸۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا قلعه‌نوی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت‌اداری گردشکار: آقای محمدرضا قلعه‌نوی به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب ۲۸ و ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص ثالث به خواسته اعتراض به تصمیم کمیسیون بازنگری ماده …
 • اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  توضیح ضروری روزنامه رسمی: این مصوبه در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به روزنامه رسمی ارسال گردیده است.   شماره۱۰۲۸۲۸/ت۴۷۶۴۴هـ                                                            ۲۲/۵/۱۳۹۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب سال ۱۳۸۹ ـ «اسا…
 • آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۶۳۴۸۷/ت۳۴۹۹۱هـ                                                              ۱۹/۳/۱۳۹۲ وزارت کشور ـ شورای‌ عالی استانها هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها و به‌استناد بند (۶) ماده (۷۸) مکرر (۲) الحاقی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ـ مصوب ۱۳۸۲ـ آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی…