• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع تبریز

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم استان آذربایجان شرقی     شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسات مورخ 23/12/1389 و 27/4/1390 مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تبریز، مصوب جلسه مورخ 18/9/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی را مورد بررسی و تصویب قرار داده و مقرر نمود که علاوه بر اعمال نظرات کمیته فنی در طرح، موارد زیر نیز در طرح اعمال گردد:     1ـ فضای باز به ازای هر واحد مسکونی 20 مترمربع در نظر گرفته شود.     2ـ افق طرح جامع شهر تبریز تا سال 1391 تمدید گردد.     متن نظرات کمیته فنی: …
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ادیمی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                    استاندار محترم استان سیستان و بلوچستان     در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390 طرح جامع شهر ادیمی را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و…