• رأی شماره‌های ۱۳۹ـ ۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
        تاریخ دادنامه: 22/3/1391    شماره دادنامه: 139ـ 138       کلاسه پرونده: 90/654ـ 376      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      شاکی: سازمان بازرسی کل کشور      موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 168692/ت36959هـ ـ16/12/1385 هیأت وزیران      گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 62354ـ12/4/1390 اعلام کرده است که:      «احتراماً، تصویب‌نامه شماره 168692/ت36959هـ مورخ 16/12/1385 هیأت وزیران در مورد تجویز ارجاع اختلاف سازمان منطقه آزاد کیش در قرارداد با آقای…
 • رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
    اشخاص بازخریدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی  و شهرداریها ممنوع است          تاریخ دادنامه: 22/3/1391      شماره دادنامه: 142       کلاسه پرونده: 91/330         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         درخواست‌کننده: آقای سیروس سلیمانی         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری          گردش کار: آقای سیروس سلیمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخرید شده برای تعدادی از کارکنان شرکت پشتیبا…
 • اصلاح بند (۱)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۷۲۳۶۴/۴۷۲۵۷                                                                   ۱۸/۴/۱۳۹۱ اصلاح بند (۱)تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد ریاست جمهوری نظـر به اینکه در بنـد (۱) تصویـب‌نامه شماره ۱۸۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷هـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۰ واژه «معادل» به صورت واژه «تا» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی…
 • رأی شماره‌های ۱۳۹ـ ۱۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۰/۶۵۴                                                                         ۱۰/۴/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۲/۳/۱۳۹۱     شماره دادنامه: ۱۳۹ـ ۱۳۸ کلاسه پرونده : ۹۰/۶۵۴ـ ۳۷۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ ـ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۶۲۳۵۴ـ۱۲/۴/۱۳۹۰ اعلام کرده است که: « احتراماً، تصویب‌نامه شماره ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران د…
 • رأی شماره ۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها ممنوع است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
    شماره هـ/۹۱/۳۳۰                                                                        ۱۲/۴/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۲/۳/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۱۴۲       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۳۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کننده: آقای سیروس سلیمانی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای سیروس سلیمانی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در موضوع اعتراض به حکم بازخرید شده برای تعدادی از کارکنان شرکت پشتیبانی امور دام کشور، شعب ۱۸ و ۱۰ و ۷ د…