• رأی شماره ۸۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‎های شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱/۲/۱۳۸۱ و شماره ۱۸۵۷/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           سازمان امور مالیاتی            تاریخ دادنامه: 27/11/1387              شماره دادنامه: 836              کلاسه پرونده: 87/105          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای مهران لرکی ارددارابی.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 4006/10081ـ4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالیاتی.          مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزینه‎ه…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر داراب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان فارسموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر داراب          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر داراب در جلسه مورخ 23/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضی طرح (تصویر پیوست) به مراجع ذیربط اقد…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر لار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر لار        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی جامع تفصیلی با طرح جامع شهر لار در جلسه مورخ 23/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضی طرح (تصویر پیوست) به مراجع ذیربط اقدام شو…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر اسلامیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص طرح جامع شهر اسلامیه          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر اسلامیه در جلسه مورخ 30/9/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آباده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر آباده       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر آباده در جلسه مورخ 23/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضی طرح (تصویر پیوست) به مراجع ذیربط اقدام …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فراشبند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فراشبند         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فراشبند در جلسه مورخ 23/8/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضی طرح (تصویر پیوست) به مراجع ذیربط …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فسا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فسا          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با  طرح جامع شهر فسا در جلسه مورخ 9/6/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال نقشه اراضی طرح (تصویر پیوست) به مراجع ذیربط اقدام ش…