• مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتقال پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور       شورای عالی اداری در یکصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 22/1/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهور به منظور ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت مذکور تصویب نمود:       1ـ پژوهشکده امور اقتصادی از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و با کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، اعتبارات، نیرو…