• تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شریف‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر شریف‌آباد در جلسه مورخ 10/7/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بافق

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزد         در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بافق در جلسه مورخ 1/2/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. رئیس ثبت دلیجان…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باقرشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر باقرشهر در جلسه مورخ 3/6/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر آبسرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر آبسرد در جلسه مورخ 10/7/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کیلان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران         در اجرای بند8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر کیلان در جلسه مورخ 10/7/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر         در اجرای بند 12 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (موضوع نامه شماره 02/100/30724 مورخ 25/6/1386) بدینوسیله طرح جامع شهر کنگان، مصوبه جلسه مورخ 4/5/1385 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و پیرو مباحث جلسه مورخ 6/9/1385 شورایعالی و مصوبه 9/8/1386 کمیته فنی شورایعالی به استان ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید طرح یادشده با حضور نماینده شورایعالی شهرسازی و معماری مجدداً در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن است…