• رأی شماره۵۶۰ دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه جلسه ۵۳ شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی ـ کاربردی مورخ ۵/۶/۱۳۸۴

    شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 7/8/1385        شماره دادنامه: 560        کلاسه پرونده: 85/359        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: آقایان 1ـ مهدی صالحی 2ـ حسـین حسن‌زاده 3ـ علیرضا بیک‌زاده 4ـ احمد نیک‌خو 5 ـ ابراهیم مشعوف 6 ـ بهرام رضاخانی 7 ـ حیدر رحیم‌زاده 8 ـ عبدالعلی براتی 9 ـ مرجان شیرازی 10ـ صغری عزیزی علیائی 11ـ جمهور سجودی 12ـ علیرضا صفاریان 13ـ یوسف کاویانی 14ـ محمود بهره‌بر 15ـ مریم قاسـمی 16ـ زهرا ملااسمعیلی 17ـ شهناز دانشور.        طرف شکایت: دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی.   …
  • نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۹۶)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    196چنانچه مواد مخدر با شیئی دیگری مخلوط شده باشد ملاک تعیین مجازات میزان خالص مجازات است.        سؤال ـ در مواردی به جهات مختلف فروشندگان یا مصرف‌کنندگان مواد مخدر، تریاک یا هر ماده مخدر دیگری را به شیئی دیگری غیر از مواد مخدر آمیخته نموده و به‌همین ترتیب توزیع یا مصرف می‌کنند با توجه به مقررات لازم‌الاجراء تکلیف مراجع رسیدگی کننده در محاسبه میزان ماده مخدر چگونه است؟ نظریه شماره1803/7 ـ 26/2/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         در مواردی که مواد مخدر آمیخته با شیئی دیگ…