• رأی شماره۲۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه مدت اشتغال به خدمت به صورت قراردادی طی دوره دستیاری جزء سابقه خدمت دولتی قابل احتساب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   است        تاریخ: 3/3/1388                  شماره دادنامه: 200                    کلاسه پرونده: 88/131       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حسن مهدوی رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری .       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1953موضوع شکایت خانم فریبا یارندی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به خواسته صدور حکم مبنی بر احتساب 4 س…
 • رأی شماره ۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه خدمت نظام وظیفه شاغلین قانون کار جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی قابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  احتساب است        تاریخ: 3/3/1388                  شماره دادنامه: 205                   کلاسه پرونده: 88/155       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای قدرت الله زارعی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 و 15 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/55  موضوع شکایت آقای قدرت‌الله زارعی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته احتساب 2 سال خدمت سربازی جزو سوابق کاری به شرح دادنامه شماره 1538 مورخ 26/8/1386…
 • رأی شماره ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹هـ‍ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 3/3/1388                شماره دادنامه: 199                     کلاسه پرونده: 87/508       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 71858/ت32319هـ‍ مورخ 19/12/1383 هیأت وزیران.       گردشکار: قائم‌مقام ریاست سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 60998/86/15 مورخ 20/8/1386 اعلام نموده‎اند، هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/11/1383 به استناد مواد 8 و …
 • رأی شماره۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تأیید مدارک معادل با شرکت در آزمون جامع

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 3/3/1388              شماره دادنامه: 198                کلاسه پرونده: 88/93       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ‎       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، چهارم و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/888 موضوع شکایت آقای عباس کنعان‎نژاد به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ سازمان سنجش و آموزش کشور به خواسته اجرای اهدا…