• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۱۴ - ۲۱۲)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    212« امکان صلح و سازش براساس ماده 184 آیین دادرسی مدنی در هر مرحله ازجمله در تجدیدنظر وجود دارد.»        سؤال ـ آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد دعوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نظریه شماره3424/7 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه         با توجه به مقررات ماده 178 (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و…