• مصوبه « اصلاح و تکمیل عنوان روز ۲۶ آذر در مناسبت‌های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال ۱۳۹۰ هجری‌شمسی (مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۹ شورای عالی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    انقلاب فرهنگی)» (مصوب جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی       ماده واحده « اصلاح و تکمیل عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری‌شمسی (مصوب 26/5/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» که در جلسه 680 مورخ 28/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « ماده واحده ـ عنوان روز 26 آذر در مناسبت‌های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمس…
  • مصوبه « احاله هماهنگی و برنامه‌ریزی وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهید مفتح به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 679 مورخ 14/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دانشگاه آزاد اسلامی        ماده واحده « احاله هماهنگی و برنامه‌ریزی وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهید مفتح به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری» که در جلسه 679 مورخ 14/10/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، براساس مصوبه شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:        « ماده واحده …