• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۷۵۹                                                                         ۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ناحیه نوشهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ خود موضوع فوق را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: پیرو مصوبات مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۵ و ۱۷/۱۱/۱۳۷۹ شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه تصویب «طرح ناحیه نوشهر مشتمل بر شهرستانهای تنکابن و رامسر» و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کدکن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۸۱۱                                                                         ۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کدکن استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۷۵۰                                                                         ۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری پیرو جلسه مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۵ خود در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲، درخصوص تهیه طرح ویژه مطالعات و برنامه‌ریزی حوزه آبخیز سد طالقان، به استناد ماده ۶ «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران ناحیه‌ای،…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۶۵۵                                                                         ۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رابر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فاریاب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۹۹۷                                                                         ۹/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فاریاب استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و مع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زنگی‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۹۱۸                                                                         ۹/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زنگی‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۹۴۶                                                                         ۹/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گلباف استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودژ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۸۱۳                                                                         ۶/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودژ استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ازنا ـ الیگودرز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۵۲۳۰۱                                                                         ۵/۹/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ازنا ـ الیگودرز استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌ر…
 • رأی شماره ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۲۶۲                                                                         ۱۳/۹/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۲      شماره دادنامه:۵۵۲       کلاسه پرونده: ۹۰/۲۶۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی اکبر توحیدی وحدت موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۹/۶۴۵ـ ۱۶/۱/۱۳۷۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتر…
 • رأی شماره ۵۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از بند یک و ابطال بند۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۱۱۱۰                                                                      ۱۳/۹/۱۳۹۲     تاریخ دادنامه: ۲۰/۸/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۵۵۱       کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۱۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی سلیمانی شایسته موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان گردش‌کار: آقای علی سلیمانی شایسته به نمایندگی بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مواد ۳۹ و ۲۹ مصوبه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاه…
 • رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران که بیان داشته اموال فرهنگی، تاریخی منقول زیرخاکی جزء اموال عمومی و مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۹۶۳                                                                         ۱۳/۹/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۷/۸/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۵۶۸       کلاسه پرونده: ۹۰/۹۶۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمدرضا جهان اندیش موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت  وزیران گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با اهداء …
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۹۸۱۵/ت۴۹۹۵۱هـ                                                           ۱۷/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مرتضی روزبه  به عنوان استاندار قزوین وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵۶۱/م مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای مرتضی روزبه به عنوان استاندار قزوین تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق ج…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۴۹۸۱۴/ت۴۹۹۵۰هـ                                                           ۱۷/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر وزارت کشور هیأت‌وزیران در جلسه مورخ۱۳/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره۱۰۵۶۱/م مورخ۱۲/۹/۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد بند (۳) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور ـ مصوب ۱۳۶۰ـ تصویب نمود: آقای مصطفی سالاری به عنوان استاندار بوشهر تعیین می‌شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق ج…