• مصوبه « نامگذاری روز ۵ خرداد به عنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان)»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
              (مصوب جلسه 644 مورخ 5/3/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 644 مورخ 5/3/1388 ، بنا به پیشنهاد مورخ 5/3/1388 رئیس قوه قضائیه، نامگذاری روز 5 خرداد را به شرح ذیل تصویب نمود:         « روز 5 خرداد به عـنوان روز نسیم مهر (روز حمایت از خانواده زندانیان) تعیین و نامگذاری می‌شود». معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی…
  • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر آقکند

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی           در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به الحاق 000/20 متر مربع به محدوده شهر آقکند در جلسه مورخ 24/2/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی جهت تأمین اراضی مسکن مهر، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…