• رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ دادنامه: 12/4/1391        شماره دادنامه: 184      کلاسه پرونده: 91/757          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری          شاکی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی          موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 941ـ6/9/1386 هیأت عمومی          گردش کار: رأی شماره 941ـ6/9/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب 23 و 21 دیوان عدالت اداری است.          خلاصه آراء مذکور و …
 • رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، از تاریخ صدور بخشنامه         تاریخ دادنامه: 5/4/1391          شماره دادنامه: 152         کلاسه پرونده: 90/16        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری        شاکی: شرکت صعود گستر آسیا        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 5/12/1387 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران        گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443ـ 5/12/1387 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مقرر شده است که:        «با توجه به تحولات اخیر ا…
 • رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   نسبت به دادنامه شماره 93ـ 27/3/1380          تاریخ دادنامه: 12/4/1391        شماره دادنامه: 183      کلاسه پرونده: 91/361         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری         شاکی: شهرداری قم         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری          گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره هـ/79/26 با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری، توسط سرپرست شهرداری منطقه 2 قم به موجب دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380…
 • انتصاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۵۷۷/۲۰/۹۱۲                                                                      ۲۴/۵/۱۳۹۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست تصویر تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران و ابلاغ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، جهت درج در روزنامه رسمی کشور، تقدیم می‌گردد. خواهشمند است اقدام لازم به عمل آید. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس ـ علیرضا موحدی شماره۲۶۴/۱۰/۹۰۲                                                                       ۲۱/۹/۱۳۹۰ انتصاب رئیس هیأت مدیره و  مدیرعامل سازمان م…
 • رأی شماره ۱۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران، از تاریخ صدور بخشنامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۰/۱۶                                                                           ۱۶/۵/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۵/۴/۱۳۹۱          شماره دادنامه: ۱۵۲         کلاسه پرونده: ۹۰/۱۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت صعود گستر آسیا موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران گردش کار : به موجب بخشنامه شماره ۳۱۹۰۵۳/۳۶۶/۱۰۲/۲۴/۴۴۳ـ ۵/۱۲/۱۳۸۷ مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مقرر شده است که: «با توجه به تحولات اخیر ا…
 • رأی شماره ۱۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح عبارتی رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۷۵۷                                                                        ۱۱/۵/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۲/۴/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۱۸۴      کلاسه پرونده: ۹۱/۷۵۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی گردش کار : رأی شماره ۹۴۱ـ۶/۹/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مقام رسیدگی به اعلام تعارض در آراء صادر شده از سوی شعب ۲۳ و …
 • رأی شماره ۱۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۳ـ ۲۷/۳/۱۳۸۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره هـ/۹۱/۳۶۱                                                                        ۱۰/۵/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۲/۴/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۱۸۳      کلاسه پرونده: ۹۱/۳۶۱ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهرداری قم موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره هـ/۷۹/۲۶ با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری، توسط سرپرست شهرداری منطقه ۲ قم به موجب دادنامه شماره…