• اصلاحیه رأی شماره ۸۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور       دادنامه شماره 869 ـ 10/12/1388 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی شماره 19089ـ 23/6/1389 درج و منتشر گردیده است.        تاریخ: 5/8/1389              شماره دادنامه: 869               کلاسه پرونده: 88/914       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای حمید سلجوقی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعـارض آراء صادره از شـعب 8 و 25 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: با عنایت به اعلام سهو قلم در رأی شماره869 مورخ10/12/1388 هیأت ع…