• رأی شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 607 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 165394/ت45944ک ـ 21/8/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی        تاریخ دادنامه: 29/8/1391     شماره دادنامه: 607      کلاسه پرونده: 90/1243       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری       شاکی: دبیرکل مبارزه با استعمال دخانیات ایران       موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره165394/ت45944ک ـ21/8/1390 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک       گر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خضری و دشت بیاض

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خضری و دشت بیاض استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/8/1391 طرح جامع شهر خضری و دشت بیاض را که در …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایذه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایذه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/8/1391، طرح جامع شهر ایذه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) «ق…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی ۳۵ هکتاری کرکج)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی 35 هکتاری کرکج) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/9/1391، تغییرکاربر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج (اراضی مربوط به شرکت مپنا)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج (اراضی مربوط به شرکت مپنا) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 خود، موضوع مغایرتهای طرح تفص…
 • تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش رودپی شهرستان ساری در استان مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۲۳۳۷۱/ت۴۶۱۵۷ک                                                         ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در بخش رودپی شهرستان ساری در استان مازندران وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۴/۵/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۱۸۷۵/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ وزارت کشور و با استناد به ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء (د) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ نام دهستان رودپی جنوبی از توابع بخش رو…
 • رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۸۸/۸۸۰                                                                      ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۷/۹/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۶۶۴     کلاسه پرونده : ۸۸/۸۸۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای فریبرز وفاجو موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ  ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره خدمات مهندسی برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ گردش کار : آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورا…
 • رأی شماره ۶۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره هـ/۹۰/۱۲۴۳                                                                      ۲۰/۹/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه : ۲۹/۸/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۶۰۷      کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۴۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دبیرکل مبارزه با استعمال دخانیات ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک گردش کار : دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران طی لایحه شماره ۴۰۷۸/۹۰ـ۳۰/۸/۱۳۹۰، ابطال مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج (اراضی مربوط به شرکت مپنا)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۰۰/۶۹۰۰۷                                                                       ۷/۱۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی شهر کرج (اراضی مربوط به شرکت مپنا) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خضری و دشت بیاض

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۰۰/۶۸۷۱۷                                                                       ۴/۱۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خضری و دشت بیاض استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ع…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایذه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۰۰/۶۷۲۹۸                                                                     ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ایذه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معما…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی ۳۵ هکتاری کرکج)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۰۰/۶۷۲۶۲                                                                    ۲۹/۱۰/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی تبریز (تغییر کاربری اراضی ۳۵ هکتاری کرکج) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، ب…