• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۰۶۹/۹۲/۷                                                                       ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور نظریات مشورتی منتخب این اداره کل که در آذرماه سال جاری صادر شده است، در لوح فشرده پیوست به صورت فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می‌شود. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ۲۱ شماره پرونده ۱۲۴۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۰۴/۹۲/دش                                                                   ۳/۱۱/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان (مصوب جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان» که در جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۰۵/۹۲/دش                                                                   ۳/۱۱/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم (مصوب جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم» که در جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «آ…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۰۶/۹۲/دش                                                                   ۳/۱۱/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (مصوب جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان» که در جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: «…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۰۷/۹۲/دش                                                                   ۳/۱۱/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود (مصوب جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود» که در جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۰۰۸/۹۲/دش                                                                   ۳/۱۱/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان (مصوب جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان» که در جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۲۱۹/۹۲/دش                                                                   ۷/۱۱/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز (مصوب جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز» که در جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود: …
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌حیدریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۳۲۲۰/۹۲/دش                                                                   ۷/۱۱/۱۳۹۲ تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه (مصوب جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه» که در جلسه ۷۴۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء اب…
 • اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۱۰۱۴/ت۵۰۱۵۷هـ                                                         ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ اصلاح آئین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آئین‌نامه اجرایی بند …
 • دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۱۰۱۷/ت۴۸۱۶۶هـ                                                          ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۱۴۸/۶۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و در اجرای تبصره ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۱۴۱۱/ت۴۴۳۶۴ک مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۰، دستورالعمل اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   دستورالعمل اجرایی ماده (۱۱) آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مال…
 • نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۰۶                                                                                                                              ۱       شماره۷۴۲۵۰هـ/ب                                                                     …
 • رأی شماره ۷۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان منوط به اشتغال به تدریس تمام وقت می‌باشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۲/۹۳۲                                                                        ۸/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۷۲۹       کلاسه پرونده : ۹۲/۹۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: مدیر آموزش و پرورش منطقه ۹ تهران به موجب لایحه شماره ۶۲۷۸۹۱۵/۹ـ۴/۶/۱۳۹۱ اعلام کرده است که: به استـحضار می‌رساند در خصوص کلاسه پرونده به شماره ۴/۸۹/۳۸۹۲ مرب…
 • رأی شماره۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۱/۳۰۳                                                                        ۸/۱۱/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه : ۲۳/۱۰/۱۳۹۲    شماره دادنامه: ۷۲۸       کلاسه پرونده : ۹۱/۳۰۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/۳۴/۳۰ـ۲۳/۸/۱۳۹۰ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۹۶/۲۰۰۰۰ـ۱۱/۲/۱۳۹۱، ابطال بخشنامه شماره ۷۶۳۶۹/…