• مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر خرمشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم خوزستان          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/7/1387؛ طرح جامع شهر خرمشهر را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در …
 • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آبادان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم خوزستان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/7/1387؛ طرح جامع شهر آبادان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در ت…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیکشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص طرح جامع شهر نیکشهر         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر نیکشهر در جلسه مورخ 23/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خاش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر خاش         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر خاش در جلسه مورخ 23/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی د…
 • تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع‌به طرح جامع شهر زهک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان در خصوص طرح جامع شهر زهک        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر زهک در جلسه مورخ 23/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه بندرعباس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان هرمزگانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه بندرعباس          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1/11/1386؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای بندرعباس (شامل شهرستانهای بندرعباس، حاجی‌آباد، میناب، رودان و خمیر) را که ت…