• نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۲۳)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    123« نگهداری سی دی یا لوح فشرده چنانچه مبتذل و مستهجن نباشد ولو بیشتر از ده عدد جرم نیست.»         سؤال ـ چه نوع سی دی یا لوح فشرده مبتذل و مستهجن محسوب شده و دارنده آنها یا توزیع کننده یا فروشنده مرتکب عمل مجرمانه می‌شود؟ و آیا در حال حاضر کدام قانون براینگونه اعمال مجرمانه حکومت دارد. قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و به صرف فعالیت غیرمجاز دارند یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی؟ نظریه شماره 8656/7 ـ 24/10/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه          با توجه به این ک…