• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۱۶

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و شانزدهم(116) 11 خـردادمــاه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 23  ربیـع‌الثانی‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ دوم‌1385 ـ 1384صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ یازدهم‌ خردادماه‌ 1384          فهرست‌ مندرجات :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدرضا نوروززاده‌، پرویزسروری‌، علی‌ سرافرازیزدی‌ و جعفر آیین‌پرست‌.4 ـ بیانات‌ ریاست‌…