• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی - جلسه ۳۹

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سی‌ و نهم‌(39) 28 مـهـرمـــاه‌  1383  هجری‌شمسی‌ 4 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ بیست‌ و هشتم‌ مهرماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌:سیدمحمدصادق‌نیرومند، سیدمحمدمهدی‌طباطبایی‌شیرازی‌، سعید ابوطالب‌،قدرت‌الله ایمانی‌ و ابراهیم…