• الحاق یک بند به « ماده واحده تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 589 مورخ 14/6/1385 موضوع الحاق یک بند به ماده واحده تشکیل شورای هماهنگی فعالیتهای قرآنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (مصوب جلسه 575 مورخ 6/10/1384) را به شرح ذیل تصویب نمود:        « 11ـ رئیس دانشگاه پیام نور». رئیس ثبت دلیجان…
 • عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه589 مورخ 14/6/1385 موضوع عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را تصویب نمود.…
 • نامگذاری ۲۰ فروردین ماه به عنوان « روز ملی فناوری هسته‌ای»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 589 مورخ 14/6/1385 نامگذاری روز 20 فروردین ماه را به عنوان « روز ملی فناوری هسته‌ای» تصویب کرد. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • نامگذاری ۲۰ فروردین ماه به عنوان « روز ملی فناوری هسته‌ای»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 589 مورخ 14/6/1385 نامگذاری روز 20 فروردین ماه را به عنوان « روز ملی فناوری هسته‌ای» تصویب کرد.…
 • عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 589 مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه589 مورخ 14/6/1385 موضوع عضویت رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را تصویب نمود.…
 • مصوبه طرح جامع شهرهای بندرلنگه و بندر کنگ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان هرمزگانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ         احتراماً در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/3/1385؛ طرح جامع شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ را که در اجرای بند (…