• ماده واحده « تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/1389 و بنا به پیشنهاد مورخ 15/12/1388 تولیت مدرسه عالی شهید مطهری، ماده واحده « تغییرنام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری» را به شرح ذیل، تصویب نمود:       « ماده واحده ـ به منظور توسعه رشته‌ها و دانشکده‌های وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری و جذب فراگیر نیروهای کیفی و تعلیم و تربیت انسان‌های عالم و مهذب در این دانشکده‌ها، عنوان و نام رسمی مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلطانیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سلطانیه در جلسه مورخ10/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ کاهش مساحت حریم شهر و انطباق آن بر محدوده حریم منظر ارگ سلطانیه به گونه‌ای که حریم شهر حداکثر به 4178 هکتار برسد.       2ـ حذف کاربری « بافت فرسوده» و تبدیل آن به کاربری « مسکونی».       خواهشمند است نسبت به …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلطانیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سلطانیه در جلسه مورخ10/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ کاهش مساحت حریم شهر و انطباق آن بر محدوده حریم منظر ارگ سلطانیه به گونه‌ای که حریم شهر حداکثر به 4178 هکتار برسد.       2ـ حذف کاربری « بافت فرسوده» و تبدیل آن به کاربری « مسکونی».       خواهشمند است نسبت به …