• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رونیز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۳۰۰/۱۴۹۴۶                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رونیز استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • تصویب‌نامه درخصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، لیبی، یمن، بحرین و سوریه برای مدت یک سال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۸۲۴۴۸/ت۴۷۱۶۵هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مأموران ثابت  دولت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان،  لبنان، لیبی، یمن، بحرین و سوریه برای مدت یک سال وزارت امور خارجه ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت امور خارجه و به استناد ب…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۴۱۷                                                                         ۶/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر املش استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فریمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۴۹۶۳                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فریمان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۰۴۰                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ایج استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ترک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۰۰۸                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ترک استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کرکوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۰۶۶                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کرکوند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هفشجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۰۴۳                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هفشجان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سورشجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۳۰۰/۱۵۰۵۹                                                                         ۵/۳/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی شهرسازی و  معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سورشجان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهار محال و بختیاری در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای …
 • مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره ۱۰۰۹۷۷/۹۲/ش                                                                    ۸/۴/۱۳۹۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم  بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، در جلسات مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ و ۱۱/۳/۱۳۹۲ در راسـتای بند‌های ۲، ۴ و ۶ شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره ۹۱۱۶۰/۰۱/ش مورخ ۸/۷/۱۳۹۱) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد ش…
 • اصلاح ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۳۱۵۳/ت۴۵۱۳۲هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب نمود: متن زیر جایگزین ماده (۳۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب‌…
 • اصلاح ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۳۱۴۹/ت۴۸۳۰۳هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۸) اصلاحی آیین‌نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و موقوفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۵) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب نمود: متن زیر جای…
 • آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۲۴۲۳/ت۴۹۱۵۱هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ ، آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمود:   آئین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قرار‌داد‌های کشور ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آئین‌ن…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۲۴۹۶/ت۴۹۲۴۱هـ                                                                ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص افزایش یک معاونت به معاونتهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: یک معاونت به عنوان معاونت پرستاری به تعداد معاونت…
 • تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۲۴۳۵/ت۴۶۵۳۰هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص جایگزینی جدول‌های شماره (۱) و (۲) اصلاحی  آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب ن…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۲۸۰۳/ت۴۹۲۱۸هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴۵۳۲/۵۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود: الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود: ۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از هشتاد و هشت …
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۳۵۹۲/ت۴۸۴۹۴هـ                                                               ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان ایلام وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰۷۲/۴۲/۴/۱ مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان ایلام تصویب نمود: ۱ـ نام شهرستان شیروان چرداول به شهرستان چرداول تغییر می‌یابد. ۲ـ دهستان زنجیره به مرکزیت روستای زنجیره علیا از ترکیب روستاها، مزارع و م…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعداد معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۸۳۱۲۶/ت۴۶۷۷۳هـ                                                                ۹/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعداد معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۳) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب نمود: معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعداد هفت معاونت تعیین می‌شود. معاون اول ر…