• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۳۸ هکتار از اراضی واقع در شمال شهر ایرانشهر به محدوده شهر (مسکن مهر)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390؛ الحاق 38 هکتار از اراضی واقع در شمال شهر ایرانشهر به محدوده شهر جهت تامین اراضی موردنیاز مسکن مهر را که در اجرای …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر نظرآباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                            استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390؛ طرح راهبردی ـ ساختاری (جامع) شهر نظرآباد را که در اجرای بند (2) از …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر تازه شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محتـرم وزیـران، به استـحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهـرسازی و معـماری ایران در جـلسه مورخ 9/8/1390 طرح جامـع شهر تازه‌شـهر را که در اجـرای بنـد (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرس…