• مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 670 مورخ 6/7/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 1/4/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:        « ـ آقای دکتر فرهاد پورفرخی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 670 مورخ 6/7/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 1/4/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:        « ـ آقای دکتر فرهاد پورفرخی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل، انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 670 مورخ 6/7/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 16/3/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:        « ـ آقای دکتر محمد شکاری به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان، انتخاب می‌شود». مسئول ثبت شرکتهای ثبت شیراز…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 670 مورخ 6/7/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 16/3/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:       « ـ آقای دکتر منصور شکیبا به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان، انتخاب می‌شود».…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی همدان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   (مصوب جلسه 670 مورخ 6/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 670 مورخ 6/7/1389، بنا به پیشنهاد مورخ 1/4/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب نمود:       « ـ آقای دکـتر رضـا صفی‌ آریان به موجب تأیید شورای عالی انـقلاب فرهنگی، بـه عنـوان رئیـس دانـشگاه علـوم پزشکی و خدمـات بهداشـتی و درمـانـی هـمدان، انتـخاب می‌شود».…