• آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ                                                           ۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت امور خارجه ـ سازمان حفاظت محیط زیست هـیئت وزیـران در جلـسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ بـنا به پیـشنهاد شمـاره ۱۰۰/۴۰/۱۴۳۲۴/۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی را، به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معان…
 • تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای زیار از توابع دهستان براآن جنوبی بخش مرکزی شهرستان اصفهان به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:52
  شماره۲۱۷۵۲۵/ت۴۸۳۸۴ک                                                           ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای زیار از توابع دهستان براآن جنوبی بخش مرکزی شهرستان اصفهان به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۹۶۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: روستای زیار از توابع دهستان ب…
 • اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۷۶۶۸/ت۴۷۹۴۰ک                                                          ۷/۱۱/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۰۶۷/۱/۹۰۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی ا…
 • اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۷۶۱۶/ت۴۷۹۶۲هـ                                                            ۷/۱۱/۱۳۹۱ اصلاح تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب نمود: تبصره (۱) ماده (۲۵) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۲۱۸/ت۱۷۳۲۱هـ مورخ ۲…
 • تصویب‌نامه درخصوص انتزاع مزرعه چاه عمیق عشایری از شهرستان نیریز استان فارس و الحاق به شهرستان سیرجان استان کرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۷۵۳۳/ت۴۸۳۰۸ک                                                           ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص انتزاع مزرعه چاه عمیق عشایری از شهرستان نیریز استان فارس و الحاق به شهرستان سیرجان استان کرمان وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۴۷۹۵۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ مزرعه چاه…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۶۶۷۱/ت۴۸۷۰۹هـ                                                           ۴/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: الف ـ روستای کوت عبدالله از توابع دهستان کوت عبدالله بخش مرکزی شهرستان اهواز در استان خوزستان پس از ادغام با روستاهای استیشن، خزامی، درویش‌آباد، شریعتی‌یک، کوت نواصر، کوی منتظری، گاومیش آباد، گندمکار و هادی‌آ…
 • تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای تازیان پائین، کوهستک، تیرور و لمزان به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۷۵۲۹/ت۴۷۷۳۶ک                                                          ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستاهای تازیان پائین، کوهستک، تیرور و لمزان به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۶۸۰۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: الف ـ روستای تازیان پائین مرکز دهستان تازیان بخش مرک…
 • تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام شهر صالح آباد در استان تهران به صالحیه و ادغام روستاهای قوچ حصار و سلمبر از توابع شهرستان ری به عنوان روستای گل حصار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۷۵۱۷/ت۴۸۳۸۵ک                                                           ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام شهر صالح آباد در استان تهران به صالحیه و ادغام روستاهای قوچ حصار و سلمبر از توابع شهرستان ری  به عنوان روستای گل حصار وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۸۹۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان گلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۷۵۱۲/ت۴۸۳۹۱ک                                                           ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان گلستان وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۵۹۹۲۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ روستای پیشکمر مرکز بـخش پیشکمر شهرستان کلاله در استان گلستان، به شهر تبدیل …
 • تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای توپ آغاج و روستای پیرتاج شهرستان بیجار در استان کردستان به شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۲۱۷۵۳۷/ت۴۷۷۷۶ک                                                           ۷/۱۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای توپ آغاج و روستای پیرتاج شهرستان بیجار در استان کردستان به شهر وزارت کشور وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۵۱۰۹/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند: ۱ـ روستای توپ آغاج از توابع د…
 • قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۶۷۵۷۲                                                                              ۸/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   شماره۶۲۷۶۸/۱۱۲                                                                      ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ جناب آ…
 • بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
    شماره۱۰۰/۴۲۵۸۶/۹۰۰۰                                                               ۷/۱۱/۱۳۹۱ جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۴۲۵۷۸/۹۰۰۰                                                              ۷/۱۱/۱۳۹۱ بخشنامه رؤسای محترم کل دادگستری استانهای سراسر کشور نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به…